Pre rodičov a priateľov rodiny

28.01.2014 11:56

Milí rodičia, starí rodičia

a všetci vy, ktorým záleží na rodine a na šťastí našich detí

 

foto: https://uhradiste.charita.cz/hlavni-strana/centrum-sv--sary

Dovoľujeme si prihovoriť sa vám prostredníctvom tohto listu a zdieľať s vami niekoľko dôležitých skutočností.

So znepokojením sledujeme nastupujúci trend dehonestácie rodiny, neetické zásahy do výchovy a vzdelávania detí a ďalšie tendencie, ktoré k nám prenikajú zo Západu. O týchto skutočnostiach sa v posledných mesiacoch hovorí nemálo, avšak nie v najsledovanejších médiách. Reklamy a časopisy odvádzajú našu pozornosť od skutočností, ktoré sú naliehavé. A ak sa aj k problematike vyjadria, skôr zavádzajú a manipulujú.

Preto sme sa rozhodli spísať to najdôležitejšie na nasledujúcich stránkach. Nakoľko ide o závažné fakty a zložité témy, je veľmi náročné (resp. nemožné) vyjadriť sa „v skratke“ a zároveň nevynechať podstatné veci a súvislosti. A tak vás hneď na začiatku povzbudzujeme a prosíme, aby ste sa o problematiku zaujímali viac a sami iniciatívne hľadali a šírili pravdivé informácie.

Mnohým z vás sú určite tieto témy dobre známe: ochrana života a odmietnutie potratu a eutanázie, povinná predčasná sexuálna výchova, gender ideológia, LGBTI lobby, násilné odoberanie detí z fungujúcich rodín. Drvivá väčšina Slovákov však ani len netuší, o čo ide, že tieto veci naša vláda podporuje a aké reálne a fatálne následky majú zákony legalizujúce vyššie spomínané tendencie. Je veľmi náročné zorientovať sa v tejto problematike. Aj ten, kto aktívne hľadá, študuje zákony a sleduje vývoj v zahraničí (kde sú podobné zákony už niekoľko rokov zavedené do praxe, a teda možno vidieť aj ich dôsledky), naráža často na také informácie a názory, ktoré človeka ešte viac pomýlia.

Definícia 2 základných pojmov:

GENDER ideológia (GI) alebo ideológia rodovej rovnosti1 je založená na niekoľkých pilieroch – klamstvách: v GI nejde o rovnosť medzi ľuďmi, ale o zvrátenú myšlienku, že muž a žena sú doslova „rovnakí“ (opak je vedecky dokázateľný a dokázaný). GI hlása, že ľudia sa síce rodia s nejakým „pohlavím“ (v angličtine „SEX“), ale svoj „rod“ (v angličtine „GENDER“) si môžu slobodne vybrať (v Austrálii rozoznávajú už 23 rodov!2).

LGBTI osoby = lesby, gejovia, bisexuáli, transsexuáli, intersexuáli – skupina ľudí, ktorí čoraz intenzívnejšie bojujú za „svoje práva“ a ich agenda je aj oficiálne podporovaná štátom (SR vyčleňuje ročne z rozpočtu desiatky tisícov eur na ich aktivity3). Po dosiahnutí registrovania ich partnerstiev a niekde už aj manželstiev žiadajú teraz homosexuálne páry vo viacerých krajinách možnosť adoptovať si dieťa. Zároveň sa ohradzujú a bojujú proti netolerancii. Tu treba zdôrazniť, že LGBTI osoby sú v zásade tolerované aj štátom, aj katolíckou cirkvou a nie sú ukrátené o žiadne z ľudských práv a slobôd priznávaných všetkým ostatným ľuďom. Ale je rozdiel „tolerovať“ LGBTI osoby a „umožniť LGBTI osobám adoptovať si a vychovávať deti“ a mnohé iné. Navyše, z legislatívy podporujúcej LGBTI osoby vyplýva, že pri „strete“ práv LGBTI a iných majú prednosť LGBTI!

ilustrácia: https://www.dziennikzachodni.pl/

 

Popri mnohých iných iniciatívach vám teraz chceme ponúknuť stručný prehľad zákonov a aktivít škodlivých pre rodinu a povzbudiť vás k sledovaniu diania v tejto oblasti ako i k aktívnemu hláseniu sa „ZA RODINU“.

V priebehu uplynulých mesiacov sme mali možnosť vyjadriť sa k niekoľkým, pre legislatívu SR dôležitým, dokumentom. Jedným z nich je Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, o ktorej texte sa rozhodovalo začiatkom septembra 2013.

Pod rúškom ochrany a podpory ľudských práv sa však skrýva práve potláčanie tradičnej rodiny a okliešťovanie slobody vo výchove našich detí.

V Stratégii (v septembrovom znení) sa píše, že „nový strategický programový dokument pre oblasť ľudských práv by mal komplexne analyzovať, zhodnotiť, revidovať doterajší vývoj vrátane pomenovania dlhodobých trendov. Súčasne by mal reflektovať nový vývoj problematiky ľudských práv vo svete, na európskej úrovni ako aj v rámci EÚ.“ Iste si uvedomujeme, že „reflektovať nový vývoj problematiky ľudských práv“, nemusí vždy znamenať pokrok a treba zvažovať, či nastupujúci trend je rozvojom alebo úpadkom ľudskej civilizácie.

V otvorenom liste, ktorý vypracovala a poslala ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Matica slovenská, píše čestná predsedníčka miestneho odboru MS, ako ďaleko postúpil rozklad v oblasti rodiny a výchovy detí v niektorých západných štátoch.

Spomenieme aspoň:

 • Tolerovanie incestu v Nórsku a tamojšia rozšírená prax pedofilného zneužívania detí vo vlastných rodinách.
 • Švédsky experiment výchovy, kde sa v niektorých materských školách (MŠ) zakazujú tradičné rozprávky a nahrádzajú sa detskou povinnou gender literatúrou (v ktorej princ hľadá princa, aby si ho vzal za muža - už je aj v českom preklade). Vo Francúzsku funguje už cca 500 MŠ, kde cielene prebieha zoznamovanie sa s ideológiou rodovej rovnosti. V Poľsku je už 80 MŠ, kde sa tiež snažia o zrušenie rodových stereotypov.
 • Britský citovo chladný odchov detí, kde sa vysoko spoločensky cení dávať deti od 8 rokov na výchovu do internátnych škôl (pričom sa deti stretajú s rodičmi len na Vianoce a cez prázdniny).
 • Sexuálna výchova zavedená do škôl a dokonca aj do materských škôl (v súlade s právom na vzdelanie a informácie) v mnohých západných štátoch, ktorá pod vplyvom gender  ideológie a LGBTI lobby búra rodové stereotypy, zoznamuje deti s rodinami všetkých typov (teda aj 2 matky + dieťa, 2 otcovia + dieťa, viac rodičov rôzneho pohlavia + dieťa, ...) a navádza ich k predčasnému sexuálnemu životu. Ako spomína Gabriele Kuby, známa nemecká sociologička v prednáške4 k svojej knihe Globálna SEXuálna REVOLÚCIA, deti sú povzbudzované  k tomu, aby sa sami seba intímne dotýkali a uspokojovali (v súlade s právom na komplexný rozvoj dieťaťa ako sexuálnej bytosti), aby sa už na prvom stupni základných škôl vzájomne dotýkali a učili sa používať antikoncepčné prostriedky, ...). Nesúhlas rodičov s výchovou v takomto duchu a neúčasť dieťaťa na vyučovacej hodine takejto sexuálnej výchovy je, napr. v Nemecku, pokutovaná a matkám sú udeľované niekoľkodňové tresty odňatia slobody! Výnimkou nie sú ani riešenia, kedy z dôvodu takéhoto „zanedbania výchovy“ rodičom násilne odoberú deti a tie sa stávajú doslova tovarom putujúcim od jednej pestúnskej rodiny do druhej alebo sú používané na iné účely ... Treba pripomenúť, že zmienky o rozširovaní právomocí sociálnych pracovníkov a o zjednodušenom odoberaní detí často z malicherných a nedokázaných príčin sa tlačia už aj do legislatívy SR.

 

Aj na Slovensku už Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (www.rodicovstvo.sk) vypracovala učebnice, pracovné listy a metodiku na výučbu Sex. výchovy na 2. stupni ZŠ5, ktoré podporil v roku 2012 Úrad vlády SR sumou 20.000 eur3. V učebnici sú predstavené pojmy rodová rovnosť, homosexualita, masturbácia, rôzne druhy antikoncepcie, potrat ako úplne normálne, prijateľné a správne. Zatiaľ tieto materiály nie sú oficiálne schválené, avšak už sa pripravuje predmet Výchova ku zdraviu, vrámci ktorého ako posledná - štvrtá kapitola zahŕňa práve Sex. výchovu.

Iste je všetkým nám jasné, ako veľmi takáto výchova deťom ubližuje. Detstvo musí byť oslobodené od sexuality! Výskumy dokazujú, ako tragicky vplýva predčasná (a navyše zvrátená) sexualizácia na deti. Sexuálna výchova berie deťom prirodzenú a potrebnú dávku hanblivosti. Deti strácajú úctu nielen k rodičom a k Bohu, ale aj k sebe, čím sa dehonestuje hĺbka ľudskej osobnosti. Témy lásky, partnerstva a sexuality, ktoré by mali byť podávané s citom, úctou a ideálne prostredníctvom milujúcich rodičov, sa k deťom dostávajú predčasne a hrubo cez cudzích ľudí (napr. aj prostredníctvom homosexuálnych párov, ktoré – ako to funguje v niektorých západných krajinách, navštevujú školy a pomáhajú žiakom, ktorí ešte neobjavili svoj rod ...).

Myslím, že vyššie spomínané praktiky fungujúce v mnohých krajinách EÚ všetci jednoznačne odmietame. Ale asi nie všetci sme si vedomí toho, že aj na Slovensku sa už objavujú zákony, ktoré majú v konečnom dôsledku pripraviť živnú pôdu na presadzovanie gender ideológie a práv LGBTI osôb.

Našťastie, vďaka aktívnemu prístupu mimovládnych (najmä kresťanských) organizácií, rôznych združení i uvedomelých jednotlivcov, ktorí jednoznačne vyjadrili svoj nesúhlas so Stratégiou ochrany ľudských práv v jej pôvodnom znení, sa hlasovanie o tomto dokumente presunulo na jún 2014. Nedajme sa však pomýliť!

Nepriatelia rodiny sa neodmlčali – za ostatný čas sa objavilo niekoľko ďalších materiálov:

 • Návrh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019,
 • Návrh na ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z 25. októbra 2007 SR,
 • Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013 - 2030,
 • Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boja proti nemu,
 • Národná stratégia ochrany detí pred násilím,
 • Novela Zákon o rodine 36/2005 Z.z.,
 • Novela Zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele 305/2005 Z.z.

 

Znovu zdôrazňujeme, že tieto dokumenty a zákony napriek pekným názvom a šľachetným cieľom ochrany zdravia, života a práv najzraniteľnejších, môžu mať v skutočnosti za následok pravý opak (viď príklady zo zahraničia, kde sú deti povinne vystavované predčasnej a zvrátenej sexualizácii práve pod zámienkou práva na komplexný rozvoj dieťaťa ako sexuálnej bytosti). Navyše, súčasná slovenská legislatíva je dostatočná, je potrebné len jej dôsledné uplatňovanie v praxi.

Hoci tieto zákony ešte nie sú u nás v platnosti, už dnes sú na Slovensku v obehu rôzne brožúry, letáky a učebnice (kontroverznú učebnicu sexuálnej výchovy pre SŠ podporilo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí sumou 15 000 eur6), v ktorých sú používané výrazy ako „rodová rovnosť“, ... , už dnes je na vysokej škole na Slovensku možnosť prihlásiť sa na akreditovaný študijný odbor „rodové štúdiá“, v Pedagogicko-organizačných pokynoch pre školy (vrátane zákl. škôl) na tento školský rok 2013/2014 v bode 1.6.10 je uvedené odporúčanie zapracovať tému rodovej rovnosti, ...

Ako Slováci sa ešte stále môžeme hrdiť kultúrou, ktorá si ctí tradičné, kresťanstvom ovplyvnené hodnoty a mravné zásady. Uznávame, že rodina je z Božieho ustanovenia založená na manželstve muža a ženy (prijatie rodovej rovnosti popiera pravdu Božieho zákona: „Ako muža a ženu ich stvoril“ Gn 1,27). Ako kresťanskí rodičia prijímame dieťa ako Boží dar, a preto sme povinní vychovať ho tak, aby sa stalo osobou schopnou milovať a úspešne žiť, pričom táto povinnosť je zároveň naším prirodzeným právom!

foto: © iStockphoto.com / H-Gall
 

 

Túto našu vieru a naše hodnoty však treba teraz veľmi intenzívne a aktívne hájiť a chrániť, a teda vyjadriť nahlas svoj jednoznačný nesúhlas s legislatívou podporujúcou morálne zvrátenosti.

 

 

 

 

 

 

 
 
Dovoľujeme si preto povzbudiť nás všetkých k tomu:
 • Aby sme pestovali živú vieru v našich rodinách a zodpovedne odovzdávali deťom bohatstvo rodinného života.
 • Aby sme si zakladali a pravidelne sa stretávali v širších rodinných spoločenstvách, kde sa môžeme podporovať vo viere a pomáhať si aj v praktických oblastiach života,
 • Aby sme pristupovali zodpovedne k výchove našich detí a zaujímali sa o to, čo, z akých materiálov a s kým sa učia v školách,
 • Aby sme sa zaujímali a boli aktívni v spoločensko-politickom dianí, pretože teraz, viac ako inokedy, sa nás tieto záležitosti reálne a priamo dotýkajú – plánované zmeny zákonov, ak budú schválené, o pár rokov zasiahnu každú jednu rodinu (sledovať najdôležitejšie udalosti v oblasti boja za rodinu (okrem iného), môžete napr. na www.rodinajezaklad.sk, www.hlavnespravy.sk alebo www.lifenews.sk).
 • Aby sme podporovali a šírili aktivity MVO (mimovládnych organizácií) zameraných na ochranu života, rodiny a mravnej čistoty detí a mládeže,
 • Aby sme sa modlili za ochranu rodiny pred nemravnými a ničivými zákonmi a aby sme na tento úmysel obetovali aj sv. omše a sv. prijímania a vo viere predkladali naše prosby aj Panne Márii.

 

Prosíme všetkých, aby sa modlili za morálne dobro rodiny na Slovensku.

Kresťanské rodiny zo Slovenska

"Ide o všetko - ide o naše deti"

>Otvorený list rodičom<

___________________________

Odkazy:

1  www.rodinabb.sk   - Prezentácia Rodová identita vs. rodová rovnosť

   alebo  https://www.forumzivota.sk/2013/06/05/odmaskovanie-rodovej-rovnosti/

   video  https://www.tvlux.sk/archiv/play/5153/u-nikodema-106

2  https://www.hlavnespravy.sk/kuby-sa-na-slovensku-stetla-s-nepochopenim-u-liberalnych-a-sexualnych-extremistov/154793/

3  https://www.instituteofleoxiii.org/special/STUDIA-Rozpocet%20UV%20na%20KS%202012.pdf

4  video:  www.kuby.sk    audio: https://www.lumen.sk/live-detail.php?id=4

5  https://rodicovstvo.wordpress.com/metodiky/metodiky/

6  https://udalosti.noviny.sk/z-domova/12-08-2013/skoly-dostanu-nove-ucebnice-o-gayoch-a-lesbach.html